MSXLogo_noborder.gif (1660 bytes)  Retro_keys.jpg (2685 bytes)